Turkish

БЪЛГАРСКИ НА ЕДИН ДЪХ

divider

Заглавна страница

Рецензия

за “Български на един дъх – Учебник по български за турци”
с автор Елена Стоянова

от доц. Юлия Кирилова –
преподавател по съвременен турски език и съпоставителна граматика на турския и българския език в Катедрата по "Тюркология и алтаистика" към СУ “Св. Климент Охридски”

Учебникът “Български на един дъх”, написан от Е. Стоянова, се появява в момент, когато нуждата от такова помагало е много голяма и непрекъснато нараства. Все по-голям брой турски граждани пребивават продължително в страната ни и съвсем естествено възниква потребността да научат български език.

Турският и българският език се различават не само по своя произход и принадлежност към различни езикови семейства. Те са коренно различни и по своите типологични характеристики – българският език е аналитичен и флективен, докато турският е синтетичен и аглутинативен. Казано накратко, те имат много различен граматичен строеж, което обуславя трудностите при изучаването както на турския език от българи, така и на българския език от турци.

Авторката на учебника Е. Стоянова познава добре строежа на турския език и това ѝ е помогнало да създаде учебно пособие по български език именно и специално за турци, а не изобщо за чужденци. Предимствата на това обстоятелства са много. Имайки предвид структурните различия между двата езика, тя е успяла да обхване всичките особености на строежа на българския език, които “изглеждат екзотично” от гледната точка на носителите на турския език, попаднали неподготвени в чуждоезичната среда.

В учебника основателно е отделено повече място (респективно по-голям брой учебни часове) на граматични категории от българския език, които са напълно непознати в турския. При имената това е преди всичко проблемът за граматичния род (мъжки, женски и среден род), членните форми, както и многообразието от форми за множествено число при имената от мъжки род. При глаголите най-трудно усвоимата особеност е наличието на глаголи от свършен и несвършен вид, което е характерно само за славянските езици. Авторката е съумяла в практически план да представи достатъчно образци, илюстриращи същността и значенията на тези граматични особености. Тъй като учебникът има подчертано практическа насоченост и предназначение, теоретичните обяснения в него са сведени до минимум. Авторката използва популярни в турския език граматични термини, достъпни за хора без специално филологическо образование. Тук трябва да отбележим, че за някои от структурните особености на българския език не съществуват термини на турски, напр. за понятията свършен и несвършен вид на глаголите. Както и в други подобни случаи, авторката е била принудена да преведе на турски българските термини, с което тя се е справила много успешно, като е намерила приемливо решение на терминологичните проблеми.

Подреждането на материала в учебника не е подчинено на традиционното подреждане на тематичните единици в нормативната граматика и това е съвсем естествено. Тук подреждането на урочните единици е подчинено на принципа на постепенността – от най-честотното и по-лесно усвоимото към по-сложното и по-малко познатото. При този начин на подреждане конкретно в този учебник проличава особено подчертано, че авторката познава добре различията в строежа на двата езика и може да прецени каква последователност в представянето на учебния материал е най-подходяща за всеки отделен фрагмент от органичната цялост на помагалото.

В учебника са включени голям брой разнообразни упражнения, което позволява затвърдяване на наученото чрез многократно повтаряне на думи и форми и изграждане на автоматизирани умения и навици за правилната им употреба. Така изготвеният учебник представя съвременния книжовен български език чрез добре подбрани образци от разговорния стил, които са написани грамотно и прецизно редактирани. Има всички основания да се надяваме, че хората, които ще бъдат обучавани по този учебник, ще се научат да говорят като образовани и културни българи.

       16. 11. 2010 г.