УЧЕБНИК ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК ЗА ТУРЦИ
Turkish

БЪЛГАРСКИ НА ЕДИН ДЪХ

divider

Заглавна страница

Рецензия

за “Български на един дъх – Учебник по български за турци”
с автор Елена Стоянова

от Жана Желязкова –
Гл. асистент в Катедра “Тюркология и Алтаистика” на СУ “Св. Климент Охридски”

След приемането на България в Европейския Съюз пазарът на висшето образование в страната ни стана привлекателен за младите хора от Турция, които виждат в това възможност да се сдобият с диплома за висше образование, даваща им възможност за работа в страните членки на Европейския съюз. Предприемачи от южната ни съседка също правят капиталовложения в България в различни по мащаб предприятия. В своите контакти с българските си колеги и с потребителите някои от тях предпочитат да не използват услугите на преводач, а да контактуват на български език.

С оглед на нарастващия брой на обучаеми от Турция и на интензивните икономически връзки Учебникът по български език за турци посреща нуждите от диференцирано обучение по български език на тази аудитория. Традиционно чуждестранни студенти от различни страни преминават едногодишен курс на обучение по български език в Департамента за езиково обучение (бивше ИЧС) към СУ “Св. Климент Охридски”. Учебникът по български език за турци би улеснил много работата на колегите от този департамент, защото ще им помогне да създадат по-лесно необходимите езикови познания и говорни умения в бъдещите студенти. Споделям това в качеството си на преподавател, имащ опит и лични впечатления от работата си с турски студенти, някои от които изпитват затруднения да контактуват на български език или да се справят с текстове на български език дори в горните курсове. Без да подценявам труда и усилията на колегите българисти от ДЕО и познавайки психиката на съседите ни да се капсулират и да създават землячески групи в чуждоезикова среда, което опосредства езиковата им практика, мисля, че един учебник по български език, насочен към специфичните нужди и нагласи към турскоговорящите, би оптимизирал значително процеса им на усвояване на българския език. Авторката на учебника демонстрира задълбочена теоретична подготовка по родния си език и сериозно теоретично и практическо владеене на турския език, бидейки възпитаничка на Катедрата по турски език. И нещо повече, има богат преподавателски опит и емпирични наблюдения върху такъв род обучаеми, което й е дало възможност да ги обобщи в този практически учебник по български език за турци.

Пособието е написано съгласно всички изисквания на един съвременен учебник за преподаване на чужд език, добре структуриран е и предлага постъпателно излагане на материала, богато илюстриран с подходящи примери. Изложени са графичните особености на кирилицата в нейния печатен и ръкописен вариант, особеностите на българската фонетика, които обикновено затрудняват турскоговорящите, като се предлагат фонетични упражнения за усвояване на непривичните фонеми и са посочени позиционните им алофони. Граматичните единици са поднесени достъпно, като повечето от обясненията се правят на турски език, което способства разбирането и усвояването от страна на обучаемите, посочват се в съпоставителен план аналогиите и някои доста съществени различия между двата езика. Всяка въведена граматична единица е подкрепена с разнообразни упражнения – упражнения по определен модел, разкриване на скоби, съставяне на изречения от думи с разместен словоред, попълване на празните места със съответните лексеми и словоформи, граматичен превод и др. Периодично се правят обобщения и преговор на преподадения материал. Предлагат се кратки и адаптирани текстове на български език, атрактивни за младите хора. Предлагат се и диалози, чрез които се цели затвърждаване на моделите и изграждане на говорни умения. Лексиката е поднесена тематично, напр. националности, страни и езици, професии, плодове, зеленчуци, храни и др.

Детайлно и понятно са обяснени специфични езикови категории като род, определеност, членуване на имената, свършен и несвършен вид на глагола и др., които авторката илюстрира с многобройни примери, за които е намерила подходящия превод на турски език.

Като достойнство определям таблиците и схемите, в които след теоретичните обяснения много нагледно са обобщени граматичните единици.

Приложенията с български пословици и някои класически образци от българската литература дават един чудесен финален завършек на учебника, към който има и малък учебен речник с използваната лексика.

Подкрепям издаването на учебника по български език за турци с чудесното заглавие “Български на един дъх”. Както вече споменахме той има своето място на българския книжен пазар, още повече че до този момент няма свой аналог. Той би могъл да подпомогне и усилията на преподавателите от Анкарския университет, в който има специалност Българска филология.